אנו, חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ, יחד עם החברות המוחזקות ופועלות תחתיה (להלן:
"החברה" או "אנו") מכבדים את פרטיות לקוחותינו, ורואים ערך רב ומטרה בשמירה על
פרטיותם ובטחון המידע שלהם.
אנו מתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").
מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, ולשימוש במידע
האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך
ההתקשרות שלך עמנו והשהייה שלך בחברה.
מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב
ו/או משתמע שבינך ובין החברה, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק
בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה אתה מסכים לתנאי מדיניות
פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת.
במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל
המשתמשים בשירותי החברה והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר?
סנו מפעלי ברונוס בע"מ, והחברות השונות שתחת שליטתה ובקבוצת סנו, מחזיקה
ומתפעלת אתר זה ואת המערכות בהן ייתכן ויישמרו פרטיך. אתה מוזמן לפנות אלינו בכל
שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות מספר הטלפון החינמי שלנו:
1-800-221-412

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך
ככלל, האתר אינו אוסף מידע אישי שלך, ואתה אינך חייב למסור לנו מידע אישי. עם זאת,
ייתכן ובמהלך השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או בשירותי החברה, תמסור לנו אתה, מרצונך
החופשי, פרטים ומידע אודותיך, בין היתר לצורך יצירת קשר, השתתפות בהגרלות
ומשחקים, מילוי של טפסים מקוונים באתר, רישום לשירות או רשימה כלשהם, וכו'. זאת, בין
אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים
עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים בחברה.
כמו כן, יתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, כרוכים בהרשמה. במסגרת
הרשמה שכזו ו/או ביצוע הזמנה ייתכן כי תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך,
דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות
(לצורכי אימות) ופרטי כרטיס אשראי לצורך חיוב הזמנות שתהיה מעוניין לבצע. השדות
שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו,
לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. באותם מקרים אנו גם נשמור היסטוריה
של רכישות והזמנות שביצעת, פירוט של הרגלי הצריכה שלך ו/או בני משפחתך כפי שנמסרו
על ידך, וכל פרט אחר שחלקת עמנו מרצונך החופשי בעת הגלישה באתר ו/או השימוש
באיזה משירותי החברה, בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה.
אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה,
לא נוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא תוכל לבצע הזמנה של
מוצרים באתר כזה או אחר, או לקבל הודעות  ועדכונים אודות מבצעים, ללא מסירת פרטים
אישיים מסוימים כנדרש בתהליך הרישום ו/או ההזמנה.
מעבר לכך, האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית
הגולש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות פרטי ההתחברות והגלישה שלך, ובין היתר
עלולים לאסוף מידע בנוגע לזמני ואופני השימוש באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך,
כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP (ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר
בו נעשה שימוש בגישה לאתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש
באתר.
במסגרת כך, אתרי האינטרנט שלנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies (ובאמצעים טכנולוגיים
אחרים ודומים (Pixel וכיוצ"ב) לצורך ניהולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור
השירותים הניתנים באמצעותו. כלים אלו מטמיעים למעשה קבצי מידע קטנים בדפדפן ו/או
מכשיר של המשתמש הגולש באתר, ומשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של
המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר. חלק מה- Cookies הללו נועדו
לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת. חלק אחר, נועד לאפשר לנו לזהות את
העדפותיך האישיות ולהתאים את הגלישה והפרסומות באתר עבורך.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies בעת הגלישה באתר שלנו, אתה יכול להימנע מכך על ידי
שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול
למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies
שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.
בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות
שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים
מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב-
Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים
שלישיים.

שימוש במידע שלך
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עימך לצורך מתן שירותים
בהתאם לבקשתך, מימוש והשלמה של הזמנות שביצעת, מסירת מידע ועדכונים בהתאם
לרצונך ורישום שביצעת, שליחת עדכונים בנוגע למידע האישי שלך השמור במערכותינו ו/או
שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, מתן שירות טוב יותר לך ולבני משפחתך, שמירה על
בטיחותך ובטיחות המשתמשים במוצרי החברה, ציות לחובות חוקיות לפי דין והעברת מידע
לרשויות בהתאם להוראות החוק, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי
החברה בצורה סדורה ובטוחה.
בנוסף, אנו עושים שימוש במידע שלך לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, יחד עם מידע של
לקוחות אחרים, לצורך שיפור השירות וייעול הפעילות שלנו בחברה, וזאת תוך שמירה על
פרטיותך, וצמצום השימוש בפרטיך האישיים היכן שהדבר מתאפשר.
לבסוף, אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך
הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות בsms ובwhatsapp  אודות מבצעים ואירועים מיוחדים, שליחת
ניוזלטר מבצעים ועדכונים תקופתי והתאמה של הצעות אלו לצרכים שלך. זאת יש להדגיש,
בכפוף להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין
להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי
נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.
המידע שאתה מוסר לנו יישמר במערכותינו ו/או במאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה,
בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך
שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד ובשהיות עתידיות בחברה, להציע לך הצעות מסחריות
ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים
שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו.
כאמור, אתה אינך נדרש על-פי חוק למסור לנו כל מידע, ועל כן העברת מידע מצידך נעשית
מרצונך ובהסכמתך, ובאחריותך הבלעדית. ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה או
לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך
מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר,
ובכל מקרה תהא אחראי באופן בלעדי למסירת מידע זה.

אבטחת ושמירת המידע שלך
אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים
ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. עם זאת,
ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות
מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת
מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

מסירת מידע לצד שלישי
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידיי צדדים שלישיים על מנת לספק
לך שירותים, למשל לצורך ביצועה של הזמנה בחברה. כמו כן, אנו עשויים להעביר את
המידע האישי שלך לצדדים שלישיים בהקשרים אחרים, כמו למשל כאשר קיימת לנו חובה
חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו.
בין היתר, אנו נוכל להעביר את פרטיך והמידע האישי שמסרת לנו לידי צד שלישי שירכוש
ו/או ימזג את פעילותו עם פעילות החברה, ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את כל
ההתחייבויות לפי מדיניות זו.
בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים
חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים
ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו
ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו
לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת ערבויות והתחייבויות כפי חובותינו בחוק.
עיון במידע, תיקון ומחיקה
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ,כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר
מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. כמו כן עומדת לך הזכות לבטל ולמשוך כל
הסכמה שניצנה על ידך לשליחת דיוור ישיר ודואר פרסומי. פניות מעין אלו ניתן להפנות
אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בתחילת מדיניות זו.
אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית
משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.
יצוין כי לתושבי האיחוד האירופי, ייתכן ועומדות זכויות נוספות בהתאם להוראות הרגולציה
האירופאית, ואם הדבר רלבנטי עבורך אתה מוזמן לפנות אלינו בכל בקשה כאמור.
עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות
אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים
בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, הודעה על כך
תפורסם באתר שלנו.
יובהר כי ייתכן ורישום ו/או שימוש בשירות כזה או אחר באתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך
לתנאים נוספים ומסוימים לאותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך לאלו
בנפרד.
מעודכן ליום 28.1.19